Mee


member.rumahkayla.com

Kamis, 28 Oktober 2010

NAMA BAYI ISLAM DARI NAMA NABI DAN RASUL, SAHABAT DAN ISTRI DAN PUTRA NABI

Idriis Haaruun

Nuuĥ Dzulkifli

Huud Daawuud

Shaaliĥ Sulaimaan

Ibraahiim Ilyaas

Luuth Ilyasa’

Ismaa’iil Yuunus

Isĥaaq Zakariyya

Ya’quub Yaĥya

Yuusuf ‘Iisaa

Syu’aib Muĥammad


Nama bayi islam dari nama Nama Khulafaa-ur Raasyidiin

Abu Bakar Ash Shiddiiq

‘Umar bin Khaththaab

‘Utsmaan bin ‘Affaan

‘Aliyy bin Abii Thaalib


Nama bayi islam dari nama 10 Sahabat Nabi SAW yang Dijamin Surga

Abu Bakar Ash Shiddiiq

‘Umar bin Khaththaab

‘Utsmaan bin ‘Affaan

‘Aliyy bin Abii Thaalib

Sa’ad bin Zaid

Abu ‘Ubaidah bin Jarrah

Sa’ad bin Abi Waqqaash

Abdurraĥmaan bin ‘Auf Zubair bin Awwaam

Thalĥah bin ‘Ubaidillah


Nama bayi islam Nama Para Isteri Nabi SAW

Khadiijah

Saudah ‘Aa-isyah Ĥafshah

Zainab binti Khuzaimah Ummu Salamah Zainab binti Jaĥsy Juwairiyyah

Shafiyyah Ummu Ĥabiibah

Maariyyah Al Qibthiyyah Maimuunah


Nama bayi islam Nama Putra Putri Nabi SAW

Al Qaasim

‘Abdullah

Ibraahiim

Zainab

Ruqayyah

Ummu Kultsuum

Faathimah

Sumber: NAMA BAYI ISLAM DARI NAMA NABI DAN RASUL, SAHABAT DAN ISTRI DAN PUTRA NABI - Peluang Usaha

Tidak ada komentar:

Posting Komentar